Онлайн определител

Регистрирай се!

Членството в БДЗП важи 12 месеца и е на стойност 10 лв.(индивидуално); 15 лв. (семейно); 7 лв. (младежи). 

 

Благодарим ви за подкрепата!

Изберете тип на своя акаунт

Ако предпочитате да станете член на БДЗП като ни изпратите попълнен
талон с вашите данни, моля свалете талона за членство, който се намира
малко по-долу на тази страница.

 

Процедура за приемане на нови членове

За да станете нов член е необходимо да попълните талон за членство и да платите лично членския си внос. След това заявката ви ще бъде одобрена от изпълнителния директор на БДЗП. Ще бъдете уведомен за това и ще получите  членската си карта за съответната година по пощата.
 

Изпълнителният директор има право да откаже прием на членове, ако прецени, че с предишна или настояща дейност противоречи на целите и задачите. Отказът за приемане на член може да бъде обжалван пред Управителния съвет.

 

Защита на лични данни
 

От 25 май 2018 влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679, който касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. Знаем, че Ви е грижа как използваме информацията за Вас и оценяваме доверието Ви в нас да боравим с тази информация внимателно и разумно.
 

Настоящото Уведомление има за цел да Ви информира за личните данни, които ние събираме и обработваме във връзка с възникването на членското правоотношение между Вас и БДЗП, както и за произтичащите от това за Вас права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или накратко „ОРЗД“) и разпоредбите на приложимото национално законодателство.
 

На основание чл. 13 от ОРЗД, бихме искали да Ви информираме за следното:
 

Кой е администраторът на данни?
 

Администраторът на лични данни е БДЗП, което означава, че ние определяме как и защо се обработват личните Ви данни. За контакт, моля погледнете раздел „Допълнителни въпроси“ по-долу.
 

Обработване на Вашите лични данни
 

Какви лични данни обработваме?


Ние събираме лични данни на нашите членове, а именно име, презиме, фамилия, адрес за връзка, телефон и електронен адрес. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.
 

Обработваме посочените категории лични данни с цел сключване и изпълнение на договора за членство и изпълнение на задължения във връзка с членското правоотношение между Вас и БДЗП, установени съгласно българското законодателството. Така ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б“ (за изпълнението на договор по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора) и чл. 6, параграф 1, буква „в“ (за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора) от ОРЗД.

В случаите, в които това е необходимо, може да поискаме Вашето изрично съгласие да обработваме други конкретни категории лични данни. При тези обстоятелства, можете да оттеглите съгласието си по отношение на тези допълнителни категории лични данни по всяко време, като следвате инструкциите, предоставени, когато сте дали съгласието си, или в данните за контакт в раздел „Допълнителни въпроси“ по-долу.
 

Как и защо обработваме Вашите лични данни?
 

Личните данни, които събираме от Вас при регистрация или по-късно, ни помагат да управляваме членските отношения с Вас, например за плащане на членски внос, участие в общи сърбания на БДЗП, предоставяне на информация за нашата дейност, но и за спазване на нашите законови задължения и за осъществяване на дейността на БДЗП.
 

Ако членовете не предоставят на БДЗП необходимите му лични данни, БДЗП няма да може да изпълнява надлежно законовите си задълженията да ги информира за дейността си и да им даде възможност да участват в неговото управление, в резултат на което бъде принудено да не установи или, съответно - да прекрати, членското правоотношението със съответното лице.
 

Как съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?
 

БДЗП съхранява личните данни за всеки член в електронна форма – сканиран талон за членство, и поддържа електронна база данни с личните данни на членове, която ползваме за целите на комуникация, водене на счетоводство и др. подобни.
 

Достъп до Вашите лични данни имат само тези служители на БДЗП, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица включват оперативното ръководство на БДЗП и служителите в отдел „Комуникация и членство“.
 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
 

БДЗП съхранява личните данни на членове в съответствие с изискванията на закона и докато това е необходимо за постигане на горепосочените цели, или докато законът изисква това от БДЗП, или за да се защити от потенциални претенции от страна на членовете.
 

След прекратяване на вашето членство, както това е предвидено в чл.25 от Устава на сдружение БДЗП,  личните данни на съответните бивши членове във всички случаи се унищожават.
 

Предоставя ли БДЗП лични данни на трети лица?
 

БДЗП не предоставя Вашите лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица или други, освен в случаите когато:
 

- е получило Вашето изрично съгласие;
 

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

 

При определени обстоятелства, сме задължени да споделим Вашите лични данни с трети лица, като винаги действаме съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни. Тези лица ще действат самостоятелно като администратори на Вашите лични данни и ще отговарят за спазването на приложимите законови изисквания за защита на личните данни. Такива трети лица са например административни органи (НАП или НОИ) или органи на реда (полиция, прокуратура и др.).
 

Как се защитават личните Ви данни?
 

Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки с цел да подсигурим защитата и сигурността на Вашите лични данни. По-специално, ние сме предприели подходящи физически, електронни и процедурни мерки за сигурност срещу незаконното или неправомерното обработване на лични данни и срещу случайната загуба или увреждане на лични данни.
 

Какви са правата ВИ съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни?
 

Имате право да поискате достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обработването на личните Ви данни, да поискате преносимост на данните, както и да дадете указания във връзка с Вашите лични данни след Вашата смърт. Също така, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определени случаи. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Ваше съгласие, можете да го оттеглите за в бъдеще по всяко време. За въпроси и запитвания, моля, свържете се с нас.
 

Също така, по всяко време можете да подадете жалба във връзка с обработването на личните данни от БДЗП в Комисия за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на www.cpdp.bg.

 

Допълнителни въпроси
 

Ако желаете допълнителна информация във връзка с правата Ви по отношение на защита на личните данни, моля свържете се с нас на телефон (02) 9799500 или по имейл dataprivacy@bspb.org
 

Ако имате каквито и да е опасения относно защитата на Вашите лични данни, моля свържете се с нас с подробно описание и ние ще се опитаме да разрешим въпроса.
 

Актуализиране на Уведомлението
 

В случай на съществена промяна в начина, по който събираме и/или обработваме личните данни на членовете, и/или във видовете лични данни, които обработваме, и/или в който и да е друг аспект на настоящото Уведомление, БДЗП ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта www.bspb.org и Ви изпрати по електронна поща актуализирана версия на Уведомлението.