Онлайн определител

Завършени проекти

Царски орел, сн. Св. Спасов Царски орел, сн. Св. Спасов

Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България

Цел на проекта

Да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол
Да се намалят косвените заплахи за двата вида
Да се съхранят териториите, в които двата вида гнездят и да се създадат нови такива територии
Да се поддържат и осигурят нови територии на гнездене и ловуване за двата вида в места на Натура 2000
Да се приложат добрите практики при опазването на царски орел и ловен сокол за правилно и целево управление на териториите от Натура 2000
Да се изгради положително отношение към двата вида птици сред ключови целеви групи (хора заинтересовани и отговорни за опазването на видовете)

Продължителност: 1 януари 2009 – 31 декември 2013

 

Целеви райони


СЗЗ (Натура 2000) и ОВМ Понор, Врачански балкан, Централен Балкан, Средна гора, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Бесапарски ридове, Сакар, Западна Странджа, Мост на Арда

Партньори

Координиращ бенефициент е БДЗП, асоциирани бенефициенти са Кралско Дружество за Защита на Птиците (RSPB) – Велокобритания , Унгарското Орнитологично Дружество – ММЕ , Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) – България, Национален Парк Централен Балкан – България


Дейности

 

    Преки природозащитни дейности:
    -  Закупуване на пасища с лалугерови колонии и земи с гнезда на царски орли с цел тяхното опазване
    - Охрана на гнездата и мониторинг на популацията (или постоянна охрана на гнезда, с цел да се осигури спокойствие през периода на мътене и отглеждане на малките)
    -  Изработване и поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки за двата вида
    -  Засаждане на местни дървесни видове в районите, където крайречните гори са изсечени и няма достатъчно подходящи дървета за гнездене на царския орел
    -  Изкуствено подхранване на царските орли в периода на отглеждане на малките и през зимата
    -  Изолиране на необезопасените електрически стълбове в радиус от 5 км около гнездата на царските орли
    -  Създаване на овцевъдни ферми с цел поддържане на пасища с лалугери. (намаленият брой домашни животни води до обрастване и постепенно изчезване на пасищата, които тези гризачи населяват.)
    -  Подпомагане на местните фермери в прилагането на агро-екологични мерки за правилно управление на пасищата

 

Комуникация и образование:

              -  Информиране на обществото за нашите дейности и цели
              - Привличане на поддръжници в опазването на двата вида и важните за тях места
              -  Запознаване на местните фермери с икономическите ползи от устойчивото управление на пасищата и прилагането на агро-екологичните мерки
              - Образователни дейности в населените места, които попадат или са в съседство с зоните от Натура 2000, включени в проекта

 

Очаквани резултати:

- Запазване на българската популация на ловен сокол (предотвратяване на пълното му изчезване)
-  Увеличаване на гнездящите двойки царски орли поне с четири нови заети територии на териториите на проекта или в съседни територии
-  Среден успех на размножаване на царски орел по време на проекта – на всеки десет гнезда, поне една двойка годишно да отгледа по две или повече малки
-  Закупуване и използване с цел защита на двата вида на двадесет хектара земя с гнезда на царски орли и петдесет хектара на колонии с лалугери – основни места за изхранването на видовете
-  Изолирани са най-опасните електрически стълбове в радиус от 5 км от гнездата на царски орел, за да се предотврати загиването на птиците от токов удар
-  Идентифицирани са основните райони на гнездене на царски орел в България и са предприети основни мерки за опазването (съхранението) им
- Одобряване на планове за действие за двата вида от правителството на България, като по този начин се осигури устойчивото опазване на двата вида
-  Възстановяването на крайречни гори с площ от 5 хектара, които са места на размножаване на царския орел
-  Поставяне на 30 изкуствени гнезда на царски орел и на 80 гнездилки за ловния сокол
-  Създадени са поне 6 групи на местно ниво, които да подпомагат дейностите по опазването на царския орел и ловния сокол


Източници на финансиране:  Програмата LIFE+ на ЕС

 

Уебсайт на проекта 


Атанасовско езеро, сн. Евгени Динев Атанасовско езеро, сн. Евгени Динев

Живот за Бургаските езера

Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз. Номер на проекта LIFE08NAT/BG/000277

Цел на проекта

Осигуряване на дългосрочно опазване на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – „Мандра-Пода”, „Атанасовско езеро” и „Езерото Вая” важни за приоритетните за проекта видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашата и белоока потапници.

- Възстановяване и поддържане на местообитанията важни за храненето, размножаването и гнезденето на приоритетните видове птици.
- Намаляване въздействието на преките и непреките заплахи за приоритетните видове птици.
- Осигуряване включването на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетни видове птици в плановете за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
- Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетните видове птици, техните местообитания и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Продължителност

Проектът е с продължителност 4 години.
Януари 2010 – декември 2013 година

Целеви райони

Проектът се изпълнява на територията на община Бургас с фокус върху три влажни зони от Бургаския езерен комплекс – Атанасовско езеро, езерата Вая (Бургаско) и Мандра, като част от три защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това са защитените зони „Мандра-Пода”, „Езерото Вая” и „Атанасовско езеро”.

Партньори

- Община Бургас
- „Черноморски солници” АД, град Бургас
- Българска фондация „Биоразнообразие”
- Кралското дружество за защита на птиците (RSPB/ BirdLife UK)

 Дейности

Възстановяване на гнездовите и хранителни местообитания на петте приоритетни за проекта вида птици, чрез: 
- осигуряване приемането на Националните планове за действие за къдроглавия пеликан, малкия корморан, белооката и тръноопашатата потапници и големия воден бик;
- изграждане на платформи за почивка и гнездене на птиците;
- ремонтиране на дигите в Атанасовското езеро, за да запазим уникалния комплекс от различни по соленост басейни;
- почистване на незаконните сметища около езерата.

Намаляване на директното унищожаване на птиците на Бургаските езера, чрез:
- изолиране на опасната електропреносна мрежа, причиняваща токови удари на кацащите птици съвместно с ЕВН България;
- изграждане на система за спешни действия при технически аварии и създаване на волиера за временен прием на птици, нуждаещи се от първа помощ;
- намаляване на безпокойството, причинено от бракониери, като включим в работата си местните ловци и риболовци.

Превръщане на езерата в по-достъпно място за туризъм и почивка, чрез:
- изграждане на модерна интерпретативна образователна система, разказваща за неповторимата природа на трите езера;
- възстановяване и разширяване на кея за лодки в езерото Вая;
- изграждане на укрития за наблюдение на птици в Атанасовско езеро и Вая, които ще са достъпни за жителите и туристите на Бургас.

Повишаване на обществената подкрепа за опазването на езерата и техните обитатели, чрез:
- прилагане на световните достижения на приложната биология и включването в работата ни на водещите специалисти по опазване на видовете и техните местообитания;
- включване на всички училища в района на Бургас в петгодишна образователна програма;
- ангажиране на жителите на Бургас в дейности за опазване на езерата;
- продължаване на традиционните есенни бригади на Атанасовско езеро, създали поколения орнитолози.

Очаквани резултати

- Снижени са темповете на намаляване на числеността на целевите видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашата и белоока потапници.
- Увеличена е числеността на приоритетните видове в защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
- Възстановено и подобрено е състоянието на местообитанията на целевите видове.
- Създадено е сигурно място за гнездене на къдроглавите пеликани и малкия корморан в Бургаските влажни зони.
- Създадено е партньорство между институциите от различните сектори и гражданите на град Бургас с цел устойчиво и дългосрочно опазване на видовете и техните местообитания в Бургаския езерен комплекс.

Финансиране
Общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро. Директното финансиране от Европейската общност е 1 331 254 евро. Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз. Номер на проекта LIFE08NAT/BG/000277

Към сайта на проекта

 


сн. Даниел Митев сн. Даниел Митев

Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаването на основа за определяне на морски ОВМ с цел опазване на средния корморан и обикновения буревестник и други видове, срещащи се в южната част на Черно море. Това ще позволи на правителствата на България и Румъния да започнат изпълнението на задълженията си към ЕС за създаване на морски защитени зони, а на Турското правителство – да продължи усилията си като част от процеса на приесъединяване.

Определянето на морски ОВМ по южното крайбрежие на Черно море ще допринесе, също така, за събирането на данни и познания за по-мащабния процес за създаване и управление на морски защитени територии по черноморското крайбрежие.

Един от основните проблеми в изследването на морските птици, е че те могат да бъдат добре проучени на местата им за гнездене, но по отношение на морските територии, които са важни за тяхното изхранване, за пребиваването им извън гнездовия сезон, разпръсването на младите птици и местата за зимуване са много слабо или изобщо не проучени. Южната част на Черно море е важно място за зимуване за обикновения буревестник и за някои други видове птици, някои от които гнездят на други места в Средиземно и Черно море. Освен това, в момента няма обявени морски защитени зони в Черно море.

Настоящият проект цели да обучи служители и доброволци от Румъния, България и Турция в проучването на морските птици и методите за тяхното опазване. Ще бъдат проведени усилени проучвания за потвърждаване на ключови места за хранене и пребиваване на обикновения буревестник и средния корморан, и ще бъдат проучени всички колонии на средния корморан в Турция и България, за да бъдат картирани и идентифицирани морски Орнитологично важни места около най-важните колонии, съгласно установените методи и критерии за обявяване на ОВМ.

Този проект е инновативна, междунаровдна инициатива за сътрудничество, в рамките на което теренни проучвания ще бъдат проведени в Румъния, България и Турция, като повечето обучения и ноу-хау ще бъдат осигурени от гръцките партньори, които имат богат опит в областта.

Продължителност:  2 години (16.04.2012 – 16.04.2014)

Район на проекта: Южното крайбрежие на Черно море (Румъния, България, Турция)
 
Партньори:
Дога Дернеги/БърдЛайф Турция,
Гръцкото орнитологично дружество/БърдЛайф Гърция,
Румънското орнитологично дружество/БърдЛайф Румъния
 
Дейности:

Обучение: 1) обучения по стандартизирани методики за проучване от плавателе съд и по суша, 2) ГИС методи и създаване на база данни за морски птици, 3) анализ на данни за определяне на морски ОВМ.

Събиране на данни за идентифициране на морски ОВМ:
1) стандартизирано проучване от плавателен съд в някои крайбрежни участъци в териториалните води на България, с цел събиране на данни за разпространението, поведението и придвижванията на морските птици от двата целеви вида на проекта, 2) идентифициране, проучване и оценка на колониите и местата за целевите видове птици по суша, с цел допълване на данните събрани от плавателен съд, 3) събиране на допълнителни данни за морски ОВМ: океанографски, метеорологични, биологични и рибарски и техният анализ посредством ГИС методи.

Обработка и анализ на данни: 1) поддържане на ГИС база данни за България, 2) анализ и статистическо моделиране на данните, събрани в рамките на изброените по-горе дейности, свързани с разпространението и поведението на всички морски птици, с цел изготвяне на технически доклад със списък от предложени за обявяване морски ОВМ в България, 3) създаване на природозащитен план след края на проекта – ръководство за обявяване на ОВМ и защитени зони в Черно море.

Обществено осведомяване и разпространение на резултатите:
1) публикуване на медийни съобщения в местни и национални медии (радио, телевизия и други медийни канали), статии или материали за вестници, специализирани издания, интернет страници, 2) изготвяне на популярен доклад за дейностите и резултатите от проекта.

Очаквани резултати

- Обучение на служители от НПО и държавни институции, и доброволци в проучването на морските птици
- Обучение на служители от НПО и държавни институции в идентифициране на морски ОВМ и обявяване на морски защитени зони, представляващи част от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно изискванията на ЕС към България и Румъния.
- Предварително идентифициране на морски ОВМ за обикновения буревестник P. Yelkouan и средния корморан Phalacrocorax aristotelis по южното крайбрежие на Черно море, в акваториите на Румъния, България и Турция, чрез комбинация от проучвания по вода и по суша, и моделиране, съгласно установените от БърдЛайф Интернешънъл критерии.
- Изготвяне на технически доклад, съдържащ подробна информация и карти на идентифицирани морски ОВМ.
- Създаване и поддържане на ГИС база данни за птиците на Черно море.
- Създаване на ръководство, описващо механизмите на създаване на програми за морски ОВМ/защитени зони на национално ниво, с цел изпълнение на задълженията на ЕС относно морските защитени зони.
- Широко популяризиране на дейностите по проекта за увеличаване на познанията за морските птици, тяхното опазване и морските ОВМ и защитени зони по южното крайбрежие на Черно море.

Финансиране: Европейски съюз, Генерална дирекция "Околна среда"


Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите

Име на проекта: „Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите“
 

Цел на проекта: Основната цел на проекта е създаване на модел за модерна природозащита, основана на науката на гражданите (citizen science), използваща средствата на съвременните комуникации, социални мрежи и технологии.  Мобилното приложение SmartBirds Pro за професионално събиране на полева биологична информация ще облекчи и ускори събирането на научни данни и техния анализ, и ще направи наблюдението на птици достъпно за много хора – учени, доброволци, граждани, както българи, така и чужденци, които ще ползват английската версия на приложението.
 

Продължителност: 01.05.2014 – 31.12.2014 г.
 

Дейности: Проектът цели създаването на нова професионална версия на разработеното преди две години смартфон приложене SmartBirds. То е първото в България и едно от малкото в света приложения за смартфони за определяне на птиците, като представя всички 269 птици, гнездящи в България. Приложението включва снимки на птици, карти с разпространението им в България и информация за това как изглеждат, с какво се хранят, какви местообитания предпочитат и къде могат да бъдат наблюдавани. Включена е и кратка информация за тяхното размножаване, периодите на миграция, природозащитния им статус и заплахите, които ги грозят. Електронният дневник позволява бързо и лесно записване на наблюдаваните птици, точно определяне на GPS координатите, автоматично въвеждане на данни за наблюдател, дата и час. Направените записи могат бързо да бъдат споделяни с приятели чрез електронна поща и социални мрежи.
 

Очаквани резултати:

 

 • създаване на професионална версия SmartBirds Pro -  приложение за смартфон или таблет, което позволява всеки наблюдател да записва детайлни данни за наблюдавани птици и да ги споделя, като по този начин допринася за набирането на данни, необходими на учените за анализ на състоянието на околната среда;
   
 • нова платформа за популяризиране и въвличане на гражданите в опазването на природата.
   

Финансиране: Мтел еко грант - ежегодна дарителска програма, която финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Тя се провежда, за да спомогне за опазването на околната среда и запазване биоразнобразието в българската природа.
 

За повече информация посетете: http://www.mtel.bg/priroda


Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия

Цел на проекта


Проектът има за цел да подпомогне текущите усилия за подсилване ядрото на европейската популация на ловния сокол – световно застрашен вид, включен в Приложение I от Директивата за опазване на дивите птици, обявен за приоритетен вид за проектите по програма Лайф-Природа на ЕС.
Една от целите на проекта е прилагането на знанията и опита на унгарските и словашките партньори, натрупани в рамките на проект LIFE06 NAT/H/000096, в България и Румъния, където чрез въвеждане най-добрите практики за опазване на вида да бъде подобрено неговото състояние.
Проектът цели и намаляването на някои значими заплахи - загубата и унищожаването на естествените места за гнездене, унищожаването на местата за хранене и намаляването на хранителните ресурси, увеличаването на смъртността, предизвикана от сблъсъци с електропреносната мрежа и отстрел, намаленият гнездови успех, незаконното улавяне и безпокойството от страна на човека и вероятно повишената смъртност по време на миграция или в местата за зимуване.
Целта на проекта е да създаде подходящи условия за потенциално разрастване на основната популация и естествено разселване в съседните страни, за да се постигне нейното стабилизиране в краткосрочен план, и благодарение на това – постоянен растеж на популацията на ловния сокол в Европа като резултат от мерките, приложени в рамките на този проект.Продължителност: Проектът стартира през 2010 г. и ще продължи до 2014 г.Целеви райони


В България проектът ще се осъществява на цялата територия на Добруджа, като основната част от усилията са насочени в шест защитени зони за птиците: Хърсовска река (BG0002039), Суха река (BG0002048), Шабленски езерен комплекс (BG0002049), Дуранкулашко езеро (BG0002050), Калиакра (BG0002051) и Батова (BG0002082).Партньори


Проектът обединява 14 партньора от 4-те страни: Унгария, Словакия, Румъния и България. Водеща организация е унгарският Национален парк Бюк, като дейностите в нашата страна ще се изпълняват от БДЗП. Дейности


Проектът се базира на споделената от партньорите концепция, че опазването на вида може да стане най-добре чрез подпомагане на естествената популация на ловния сокол и на положителните за вида процеси. През последните години се наблюдават все повече индикации за стабилно нарастване на популацията на този световно застрашен вид в значителна част от Централна Европа в резултат на успешните природозащитни действия в Унгария и Словакия. Опитът на тези страни ще бъде приложен в България и Румъния - предпочитани дестинации при скитанията на младите ловни соколи от Карпатския басейн.
Предвидените по проекта дейности у нас до голяма степен продължават и доразвиват осъществяваното от БДЗП досега за опазването на ловния сокол в България. Те също са части от един цялостен комплекс, включващ както мерки за самия вид, така и такива за подобряване на условията в местата и местообитанията, където той се среща. Сред основните нови дейности е оценка на ролята на селскостопанските практики и на европейските схеми за подпомагане на селското стопанство върху местообитанията на вида. Това ще бъде направено в две защитени зони за птици в Добруджа и ще бъдат разработени препоръки за благоприятни за ловния сокол начини на земеползване. За намаляване на риска от токови удари ще бъдат обезопасени 600 стълба от най-опасните 20 кВ електропроводи. Ще бъдат търсени начини за намаляване на риска от сблъскване на ловни соколи с ветрогенератори. Разбира се, ще продължи поставянето на изкуствени гнездилки, дейностите за намаляване на заплахите за вида, работата за осведомяване на местните хора и за осигуряване на подкрепата им и.


Очаквани резултати


Като резултат от проекта се очаква значително подобряване на условията за опазване на ловния сокол в проектната територия. Очаква се през 2014 г. популацията на вида да достигне 5 двойки в Добруджа (България), 200 двойки в Унгария, 10 двойки в Румъния и най-малко 35 двойки в Словакия. Към 2020 г. се очаква популацията на ловния сокол да се увеличи до 7 двойки в Добруджа (България), 210 двойки в Унгария, 15 двойки в Румъния и най-малко 40 двойки в Словакия. 

Финансиране: Проектът се финансира по програма LIFE+ на Еропейския съюз (LIFE09 NAT/HU/000384).

Уебсайт на проекта
 


Червеногуша гъска, сн. Младен Василев Червеногуша гъска, сн. Младен Василев

Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска

Цели на проекта:

• Включване на мерките за опазване на червеногушата гъска и нейните местобитания в местното стратегическо планиране и вземането им под внимание при планирането на бъдещи инфраструктурни проекти;
• Намаляване на негативното влияние върху червеногушата гъска от страна на ловци и риболовци;
• Ангажиране на местни фермери в щадящо за червеногушата гъска управление на земеделските земи;
• Ангажиране на местната общност за намаляване на смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и засилване на местната гордост от присъствието на вида в района.

Очаквани резултати:

Най-важният резултат от проекта ще бъде стабилизирането на зимуващата популация на червеногушата гъска в Добруджа. В дългосточен план подобренията в местообитанията на птиците и другите мерки в полза на червеногушата гъска биха довели до увеличаване на популацията на този застрашен вид.

Особено важен резултат от проекта би било създаването на агро-екологична схема за управление на земеделските земи. Осигуряването на по-безопасни условия за хранене на вида е важна предпоставка за цялостния успех на проекта. Имайки предвид, че почти цялата популация на вида редовно зимува в тази част на България проектът би допринесъл за по-добрите шансове за оцеляване на полупацията като цяло.

Публично-частното партньорство, което ще бъде създадено в рамките на проекта между природозащитни НПО и един от най-големите земеделски производители в крайбрежна Добруджа се очаква да продължи и след проекта като осигурява оптимални хранителни условия в хабитатите на червеногушата гъска. То ще представлява един прекрасен модел за подобни партньорства в други части на страната и ще катализира бъдещи консервационни проекти.


Период на действие: септември 2010 - май 2015

Партньори:                  
Тръст за дивите птици и влажните зони (WWT)
Кралско дружество за защита на птиците (RSPB) / BirdLife Великобритания
Земеделска кооперация „Кирилови” ООД от с.Крапец
Ловно-рибарско сдружение - Шабла

Бюджет: 2,656,608 €

Обхват на проекта: ОВМ „Калиакра”, ОВМ „Шабленски езерен комплекс”, ОВМ „Дуранкулашко езеро”, ОВМ „Сребърна”

Целевият вид на проекта е червеногушата гъска (Branta ruficollis) - един от най-застрашените от изчезване видове птици в световен мащаб. Видът е включен в Приложение I на Европейската директива за птиците, както и в списъка на комитета „Орнис” на приоритетните видове птици, обект на финасиране чрез програмата LIFE+ Nature. Червеногушата гъска фигурира още в Червената книга на Световния съюз за защита на природата (IUCN), в приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES) и в приложения I и II на Конвенцията за мигриращите видове (CMS).


Причини за необходимостта от този проект

Проектът е една от най- всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

В района на зимовището си червеногушата гъска е подложена на стрес и безпокойство от разлчни източници, включително незаконен риболов и навлизане с лодки в езерата, лов, бракониерство и прогонване на птиците от нивите, където се хранят. В резултат от това популацията не успява да натрупа небходимите запаси от енергия за пролетната миграция, което води до висока смъртност сред птиците и нисък гнездови успех.

Освен това, районът на проекта обхваща част от черноморското крайбрежие на България, където напоследък се наблюдава бум на инфраструктурните проекти. Тук визираме вече изградените паркове от ветрогенератори, туристически обекти и застроени територии, както и проектите за нови такива. Тези инфраструктурни обекти биха намалили значително площта на наличните хабитати, използвани от червеногушата гъска за хранене и почивка.

Макар и да не представлява заплаха сама по себе си, липсата на разбиране и съпричастност към проблемите и защитения статут на червеногушата гъска и нейните местообитания засилва още повече ефекта на изброените по-горе заплахи за вида.
 

Към уебсайта на проекта


 


 


© Хавиер Елориага © Хавиер Елориага

План за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път

Име на проекта: План за действие за опазване на Балканската и Централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път

Кратко име: План за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път (FAP)

Код на проекта: SSFA/CMSAD/2014/005

Основна цел на проекта: Взаимодействиемежду Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU) и LIFE + проекта „Помощ за египетския лешояд“ на БДЗП по отношение разработване на план за действие по миграционния път на балканската популация на египетския лешояд, чрез разширяване на обхвата на плана и включване на Централно-азиатската популация, която частично споделя същия миграционен път.

Продължителност: От 25-ти Март 2014 до 30 септември 2015г.

Обхват: Близкия Изток, Африка и Централна Азия

Бенефициент: БДЗП

Дейности:

 • Да се планира, организира и проведе семинар между 5 и 8 Юли 2015 за разработване на плана за действие (FAP);
 • Да се организират пътуването и настаняването на 20 участника от Близкия Изток, Африка и Централна Азия за присъствието им на FAP семинара;
 • Създаване на проектоплан, обсъждането му, нанасянето на окончателни корекции и допълнения и създаване на крайна версия на план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път и превеждането му на арабски и/или френски език.


Очаквани резултати:

 • Един добре планиран, организиран и удостоен с присъствие семинар с успешно развит и усъвършенстван план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път;
 • Цялостен и завършен план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път, включително налични версии на арабски и/или френски език.


Финансиране: Максимална сума от 35 000U SD, предоставени от UNEP/CMS Raptors MoU.
 

Уебсайт на проекта


Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО

Защо е необходим проектът?

Българските НПО нямат пълноценен и ефективен достъп до средствата, предоставяни от Европейския съюз - един от най-големите донори в България. Предлаганият проект ще анализира проблемите пред гражданските организации в оползотворяването на средствата, предназначени за изпълнението на европейските политики за по-добър живот и ще повиши капацитета им, необходим за управляването на финансово стабилни организации.
 

Каква е целта на проекта?
 

С този проект Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Българският център за нестопанско право (БЦНП) искат да предоставят „равен старт" на НПО, работейки в две посоки: 1) като се повишат познанията на НПО за механизмите на работа на структурните и кохезионни фондове на ЕС и чрез това се повиши и капацитета на НПО; и 2) работи с основните държавни институции, отговорни за изразходването на средствата предвидени по оперативните програми на ЕС, като ги убеди в потенциала на НПО да се превърнат в техен ключов партньор и бенефициент.

 

Какво се очаква да постигне проектът?
 

Проектът ще допринесе за подобряване на финансовата стабилност на българските граждански организации, а разработените стандарти за добро финансово управление на НПО - за разработването на цялостен стандарт за добро управление на НПО и за подобряване на финансовата им стабилност.
 

Как проектът ще разреши/допринесе за разрешаване на посочения проблем?
 

 • Ще бъдат анализирани и комуникирани проблемите пред НПО за пълноценен достъп до структурните и кохезионни фондове на ЕС
 • Ще бъдат разработени и представени стандарти за добро финансово управление на НПО
 • Ще бъдат организирани обучения и онлайн достъп до тях относно изискванията към НПО за пълноправно участие в структурните и кохезионни фондове на ЕС
 • Ще бъде проведена среща с представители на ведомствата, отговорни за изразходване на фондовете на ЕС и ще бъдат отправени конкретни препоръки за решаване на проблемите пред финансирането на работата на гражданския сектор през програмите на ЕС

 

Кой ще има полза от проекта?
 

Проектът ще работи със следните целеви групи:

 • НПО, работещи в областта на опазване на околната среда и решаване на социални проблеми
 • Служители в публичната администрация (Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката)
 • Вземащи решения (Министерски съвет, Министерство на финансите, Представителство на ЕК в България)
 • Медии

В рамките на проекта се организират обучения за повишаване на капацитета на НПО за пълноценно участие в процеса на оползотворяване на структурните и кохезионните на ЕС

Проектът Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 

За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.bg

                                                                                          


Търсенето на щъркела: науката на гражданите в действие

Име на проекта: Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие

 

Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

 

Продължителност на проекта: 18 месеца (октомври 2014 – март 2016 г.)

 

Целеви райони: цялата страна

 

Целта на проекта е въвеждане и тестване на модела за участие на гражданите и по-специално на младите хора в научна дейност (citizen science) при 7-то Международно преброяване на белия щъркел в България. В проекта се използват средствата на съвременните комуникации и социалните мрежи, както и феномена на смартфоните за въвличане на младите хора в достъпна изследователска дейност с голям природозащитен и образователен ефект. От запазена територия, в която се допускат само учени и професионалисти, БДЗП отваря природозащитната наука към включване на обикновени хора. Чрез различни форми на съвременни комуникации и неформално образование се въвличат младежи в дейности, развиващи доброволчески умения и практически знания за работа на терен и събиране на научни данни.

 

Проектът цели също да допринесе за повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазването на белия щъркел, като индикатор за състоянието на водите и качеството на земеделските земи. Ще се идентифицират също и заплахи за конкретни гнезда на бели щъркели и ще се вземат мерки за обезопасяването им. Проектът е насочен основно към децата и младежите в цялата страна, но ще бъде от полза и за учители и ръководители на младежки групи.

 

Белият щъркел е единствената голяма птица в Европа, гнездяща основно в населените места. Гнездата му са по комини, църкви, кули, електрически стълбове. Така той зависи в голяма степен от доброто отношение на хората. Бивайки символ на пролетта и новия живот, легендарен носител на бебета, щъркелът се ползва от любовта на хората.

 

Международното преброяване на белия щъркел се прави на всеки 10 години вече повече от 70 години. България участва от 70-те години на миналия век. През 2014 и 2015 се организира 7-мото преброяване, в което участват 40 страни от Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Координатор за БДЗП. Дружеството планира да проведе широка кампания насочваща вниманието към проблемите на влажните зони и земеделските земи, които са основни местообитания на щъркелите. Настоящият проект е част от преброяването на всички щъркели в България. Той залага на активното участие на младите хора, ползващи електронни средства за комуникации и социални мрежи и ще осигури публичност и допълнителна обществена подкрепа за опазването на белия щъркел и неговите местообитания.

 

Всеки желаещ – от най-малките, до най-големите, може да се включи в голямото преброяване на белите щъркели в периода 15 юни – 15 юли 2015 г. и да въведе своите наблюдения на сайта на проекта www.shturkel.bg където е поместена лесна за попълване електронна бланка. Резултатите се обобщават автоматично и по всяко време можете да видите интерактивна карта с посетените и преброени щъркелови гнезда. В рамките на проекта ще бъде организиран и конкурс за най-много преброени щъркелови гнезда, за най-атрактивна снимка, за най-подробно изследване и за спасители на щъркелови гнезда. Очаквайте подробности на сайта на проекта.  

 

Уеб сайт на проекта


Европейски атлас на гнездящите птици

Продължителност: март - октомври 2016 г.
 

Цел: Необходимостта от изготвянето на нов атлас се обуславя от редица изменения в околната среда през последните 30 години, сред които измененията в климата, начинът на използване на земята и химизацията в селското стопанство, които в различна степен са засегнали популациите на птиците в Европа. Сред основните цели на проекта са създаване на актуални карти на разпространението на видовете птици, оценка на численостите и обилието, регистриране на изменения във видовия състав в различните региони на континента и приоритизиране на природозащитните усилия.
 

Дейности: Проведено е проучване на гнездящите птици с участието на 18 души. Обхванати са всички 50х50 км квадрата в България, като във всеки са посетени минимум два квадрата 10х10 км. Използвана е точна методика на Европейския атлас, която отчита времето на изследване и позволява моделиране на разпространението на ниво 10х10 км.
 

Координатор на картирането за България: БДЗП
 

Финансиране: 10860 евро от Швейцарския орнитологичен институт, част от проект, финансиран от Фондация „МАВА“ за подпомагане изготвянето на Втория Европейски атлас на гнездящите птици.