Онлайн определител

Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие


сн. Даниел Митев

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаването на основа за определяне на морски ОВМ с цел опазване на средния корморан и обикновения буревестник и други видове, срещащи се в южната част на Черно море. Това ще позволи на правителствата на България и Румъния да започнат изпълнението на задълженията си към ЕС за създаване на морски защитени зони, а на Турското правителство – да продължи усилията си като част от процеса на приесъединяване.

Определянето на морски ОВМ по южното крайбрежие на Черно море ще допринесе, също така, за събирането на данни и познания за по-мащабния процес за създаване и управление на морски защитени територии по черноморското крайбрежие.

Един от основните проблеми в изследването на морските птици, е че те могат да бъдат добре проучени на местата им за гнездене, но по отношение на морските територии, които са важни за тяхното изхранване, за пребиваването им извън гнездовия сезон, разпръсването на младите птици и местата за зимуване са много слабо или изобщо не проучени. Южната част на Черно море е важно място за зимуване за обикновения буревестник и за някои други видове птици, някои от които гнездят на други места в Средиземно и Черно море. Освен това, в момента няма обявени морски защитени зони в Черно море.

Настоящият проект цели да обучи служители и доброволци от Румъния, България и Турция в проучването на морските птици и методите за тяхното опазване. Ще бъдат проведени усилени проучвания за потвърждаване на ключови места за хранене и пребиваване на обикновения буревестник и средния корморан, и ще бъдат проучени всички колонии на средния корморан в Турция и България, за да бъдат картирани и идентифицирани морски Орнитологично важни места около най-важните колонии, съгласно установените методи и критерии за обявяване на ОВМ.

Този проект е инновативна, междунаровдна инициатива за сътрудничество, в рамките на което теренни проучвания ще бъдат проведени в Румъния, България и Турция, като повечето обучения и ноу-хау ще бъдат осигурени от гръцките партньори, които имат богат опит в областта.

Продължителност:  2 години (16.04.2012 – 16.04.2014)

Район на проекта: Южното крайбрежие на Черно море (Румъния, България, Турция)
 
Партньори:
Дога Дернеги/БърдЛайф Турция,
Гръцкото орнитологично дружество/БърдЛайф Гърция,
Румънското орнитологично дружество/БърдЛайф Румъния
 
Дейности:

Обучение: 1) обучения по стандартизирани методики за проучване от плавателе съд и по суша, 2) ГИС методи и създаване на база данни за морски птици, 3) анализ на данни за определяне на морски ОВМ.

Събиране на данни за идентифициране на морски ОВМ:
1) стандартизирано проучване от плавателен съд в някои крайбрежни участъци в териториалните води на България, с цел събиране на данни за разпространението, поведението и придвижванията на морските птици от двата целеви вида на проекта, 2) идентифициране, проучване и оценка на колониите и местата за целевите видове птици по суша, с цел допълване на данните събрани от плавателен съд, 3) събиране на допълнителни данни за морски ОВМ: океанографски, метеорологични, биологични и рибарски и техният анализ посредством ГИС методи.

Обработка и анализ на данни: 1) поддържане на ГИС база данни за България, 2) анализ и статистическо моделиране на данните, събрани в рамките на изброените по-горе дейности, свързани с разпространението и поведението на всички морски птици, с цел изготвяне на технически доклад със списък от предложени за обявяване морски ОВМ в България, 3) създаване на природозащитен план след края на проекта – ръководство за обявяване на ОВМ и защитени зони в Черно море.

Обществено осведомяване и разпространение на резултатите:
1) публикуване на медийни съобщения в местни и национални медии (радио, телевизия и други медийни канали), статии или материали за вестници, специализирани издания, интернет страници, 2) изготвяне на популярен доклад за дейностите и резултатите от проекта.

Очаквани резултати

- Обучение на служители от НПО и държавни институции, и доброволци в проучването на морските птици
- Обучение на служители от НПО и държавни институции в идентифициране на морски ОВМ и обявяване на морски защитени зони, представляващи част от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно изискванията на ЕС към България и Румъния.
- Предварително идентифициране на морски ОВМ за обикновения буревестник P. Yelkouan и средния корморан Phalacrocorax aristotelis по южното крайбрежие на Черно море, в акваториите на Румъния, България и Турция, чрез комбинация от проучвания по вода и по суша, и моделиране, съгласно установените от БърдЛайф Интернешънъл критерии.
- Изготвяне на технически доклад, съдържащ подробна информация и карти на идентифицирани морски ОВМ.
- Създаване и поддържане на ГИС база данни за птиците на Черно море.
- Създаване на ръководство, описващо механизмите на създаване на програми за морски ОВМ/защитени зони на национално ниво, с цел изпълнение на задълженията на ЕС относно морските защитени зони.
- Широко популяризиране на дейностите по проекта за увеличаване на познанията за морските птици, тяхното опазване и морските ОВМ и защитени зони по южното крайбрежие на Черно море.

Финансиране: Европейски съюз, Генерална дирекция "Околна среда"

Снимки
Документи