Онлайн определител

Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия
Цел на проекта


Проектът има за цел да подпомогне текущите усилия за подсилване ядрото на европейската популация на ловния сокол – световно застрашен вид, включен в Приложение I от Директивата за опазване на дивите птици, обявен за приоритетен вид за проектите по програма Лайф-Природа на ЕС.
Една от целите на проекта е прилагането на знанията и опита на унгарските и словашките партньори, натрупани в рамките на проект LIFE06 NAT/H/000096, в България и Румъния, където чрез въвеждане най-добрите практики за опазване на вида да бъде подобрено неговото състояние.
Проектът цели и намаляването на някои значими заплахи - загубата и унищожаването на естествените места за гнездене, унищожаването на местата за хранене и намаляването на хранителните ресурси, увеличаването на смъртността, предизвикана от сблъсъци с електропреносната мрежа и отстрел, намаленият гнездови успех, незаконното улавяне и безпокойството от страна на човека и вероятно повишената смъртност по време на миграция или в местата за зимуване.
Целта на проекта е да създаде подходящи условия за потенциално разрастване на основната популация и естествено разселване в съседните страни, за да се постигне нейното стабилизиране в краткосрочен план, и благодарение на това – постоянен растеж на популацията на ловния сокол в Европа като резултат от мерките, приложени в рамките на този проект.Продължителност: Проектът стартира през 2010 г. и ще продължи до 2014 г.Целеви райони


В България проектът ще се осъществява на цялата територия на Добруджа, като основната част от усилията са насочени в шест защитени зони за птиците: Хърсовска река (BG0002039), Суха река (BG0002048), Шабленски езерен комплекс (BG0002049), Дуранкулашко езеро (BG0002050), Калиакра (BG0002051) и Батова (BG0002082).Партньори


Проектът обединява 14 партньора от 4-те страни: Унгария, Словакия, Румъния и България. Водеща организация е унгарският Национален парк Бюк, като дейностите в нашата страна ще се изпълняват от БДЗП. Дейности


Проектът се базира на споделената от партньорите концепция, че опазването на вида може да стане най-добре чрез подпомагане на естествената популация на ловния сокол и на положителните за вида процеси. През последните години се наблюдават все повече индикации за стабилно нарастване на популацията на този световно застрашен вид в значителна част от Централна Европа в резултат на успешните природозащитни действия в Унгария и Словакия. Опитът на тези страни ще бъде приложен в България и Румъния - предпочитани дестинации при скитанията на младите ловни соколи от Карпатския басейн.
Предвидените по проекта дейности у нас до голяма степен продължават и доразвиват осъществяваното от БДЗП досега за опазването на ловния сокол в България. Те също са части от един цялостен комплекс, включващ както мерки за самия вид, така и такива за подобряване на условията в местата и местообитанията, където той се среща. Сред основните нови дейности е оценка на ролята на селскостопанските практики и на европейските схеми за подпомагане на селското стопанство върху местообитанията на вида. Това ще бъде направено в две защитени зони за птици в Добруджа и ще бъдат разработени препоръки за благоприятни за ловния сокол начини на земеползване. За намаляване на риска от токови удари ще бъдат обезопасени 600 стълба от най-опасните 20 кВ електропроводи. Ще бъдат търсени начини за намаляване на риска от сблъскване на ловни соколи с ветрогенератори. Разбира се, ще продължи поставянето на изкуствени гнездилки, дейностите за намаляване на заплахите за вида, работата за осведомяване на местните хора и за осигуряване на подкрепата им и.


Очаквани резултати


Като резултат от проекта се очаква значително подобряване на условията за опазване на ловния сокол в проектната територия. Очаква се през 2014 г. популацията на вида да достигне 5 двойки в Добруджа (България), 200 двойки в Унгария, 10 двойки в Румъния и най-малко 35 двойки в Словакия. Към 2020 г. се очаква популацията на ловния сокол да се увеличи до 7 двойки в Добруджа (България), 210 двойки в Унгария, 15 двойки в Румъния и най-малко 40 двойки в Словакия. 

Финансиране: Проектът се финансира по програма LIFE+ на Еропейския съюз (LIFE09 NAT/HU/000384).

Уебсайт на проекта
 

Снимки