Онлайн определител

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО
Защо е необходим проектът?

Българските НПО нямат пълноценен и ефективен достъп до средствата, предоставяни от Европейския съюз - един от най-големите донори в България. Предлаганият проект ще анализира проблемите пред гражданските организации в оползотворяването на средствата, предназначени за изпълнението на европейските политики за по-добър живот и ще повиши капацитета им, необходим за управляването на финансово стабилни организации.
 

Каква е целта на проекта?
 

С този проект Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Българският център за нестопанско право (БЦНП) искат да предоставят „равен старт" на НПО, работейки в две посоки: 1) като се повишат познанията на НПО за механизмите на работа на структурните и кохезионни фондове на ЕС и чрез това се повиши и капацитета на НПО; и 2) работи с основните държавни институции, отговорни за изразходването на средствата предвидени по оперативните програми на ЕС, като ги убеди в потенциала на НПО да се превърнат в техен ключов партньор и бенефициент.

 

Какво се очаква да постигне проектът?
 

Проектът ще допринесе за подобряване на финансовата стабилност на българските граждански организации, а разработените стандарти за добро финансово управление на НПО - за разработването на цялостен стандарт за добро управление на НПО и за подобряване на финансовата им стабилност.
 

Как проектът ще разреши/допринесе за разрешаване на посочения проблем?
 

  • Ще бъдат анализирани и комуникирани проблемите пред НПО за пълноценен достъп до структурните и кохезионни фондове на ЕС
  • Ще бъдат разработени и представени стандарти за добро финансово управление на НПО
  • Ще бъдат организирани обучения и онлайн достъп до тях относно изискванията към НПО за пълноправно участие в структурните и кохезионни фондове на ЕС
  • Ще бъде проведена среща с представители на ведомствата, отговорни за изразходване на фондовете на ЕС и ще бъдат отправени конкретни препоръки за решаване на проблемите пред финансирането на работата на гражданския сектор през програмите на ЕС

 

Кой ще има полза от проекта?
 

Проектът ще работи със следните целеви групи:

  • НПО, работещи в областта на опазване на околната среда и решаване на социални проблеми
  • Служители в публичната администрация (Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката)
  • Вземащи решения (Министерски съвет, Министерство на финансите, Представителство на ЕК в България)
  • Медии

В рамките на проекта се организират обучения за повишаване на капацитета на НПО за пълноценно участие в процеса на оползотворяване на структурните и кохезионните на ЕС

Проектът Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 

За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.bg

                                                                                          

Документи