Онлайн определител

Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата


Полско врабче, снимка: Йордан Христов

Кратко заглавие:

Птиците за хората и хората за птиците

 

Цел на проекта: Да привлече общественото внимание към научни дейности базирани на гражданско участие чрез активно въвличане на доброволци

                                      

Продължителност: Юли 2014 – Април 2016

 

Партньори: Фондация Капитал

 

Набиране и и обучение на доброволци:

 • провеждане на 15 презентации и срещи в градове в България
 • провеждане на 20 дневно полево обучение за разпознаване на птици в района на София, Маджарово и Бургас
 • въвеждащ семинар за доброволци в съвместно планиране на проучвания по три теми и обучение за въвеждане на данни в националната система по мониторинг на биологичното разнообразие, планиране на проучвания, подходи за анализ на данни, подготовка на научни статии и други теми идентифицирани с въпросник.
 • доброволците участвали в обученията подготвят за публикация и предават за публикация три статии, които идентифицират природозащитни мерки
 • втори семинар за представяне на резултатите от проучванията на доброволците пред ключови заинтересовани лица включващи университетски преподаватели, представители на МОСВ, МЗХ, МОН и ИАОС

Разработване на инструменти за въвеждане на данни

 • разработване на МОВП модул към настояща база данни с обществен портал.
 • въвеждане на формуляри от МОВП в НСМБР

Оценка състоянието на гнездящите птици

 • оценка на състоянието на широкоразпространените видове птици и изготвяне на индекс за състоянието на птиците от земеделските земи за периода 2005-2015

 

Публичност

 • Подготовка и публикуване на информационни материали и 3 реклами в национална медия за началото на проекта
 • Подготовка и публикуване на статии за поддръжка и обновяване на съществуваща страница за мониторинг на широкоразпространените видове птици www.bspb.org/monitoring
 • Организиране на два тематични фото-конкурса за привличане на общественото внимание към опазването на широкоразпространените видове птици
 • публикуване на два банера на www.dnevnik.bg/zelen www.capital.bg и информация на техните страници и социални мрежи за привличане на общественото внимание и покана за участие в мониторинга на широкоразпространените видове птици като тип наука базирана на гражданско участие
 • Организиране на пресконференция за представяне на доклад за състоянието на широкоразпространените видове птици в България
 • Изпращане на два електронни бюлетина
 • подготовка, публикуване и разпространение на доклад за състоянието на широкоразпространените видове птици в периода 2005-2015

 

Финансиране

Проектът е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

 

http://www.BG03.moew.government.bg

 

За контакти

Йордан Христов

Българско дружество за защита на птиците

Тел: +359 878 599 358

Monitoring @bspb.org

www.bspb.org/monitoring

Снимки