Онлайн определител

Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция
Име на проекта: Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция
 

Партньри: Doga Dernegi - BirdLife Турция (водещ) и БДЗП
 

Основна цел на проекта: Подобряване на статуса на царския орел и египетския лешояд в Турция чрез изграждане на капацитет за опазването им, повишаване на познанието за двата вида, образователни дейности и застъпничество сред местните общности, частния сектор и държавните институции и засилване на диалога и обмяна на опит със страна от Европейския съюз (България).
 

Продължителност: 14 месеца, до 28.4.2017г.
 

Целеви райони: Турция
 

Дейности:

 • Научен семинар
 • Обучение на екипа на Doga Dernegi - BirdLife Турция по следните теми:  идентифициране на гнездови територии и откриване на гнезда, мониторинг, сателитно проследяване, птици и елктропреносна мрежа, отравяне и незаконен отстрел, природазащитни мерки и международно сътрудничество;
 • Проучване на разпространеното на двата вида в избрани райони в eвропейската и aзиатската част на Турция от съвместни екипи на БДЗП и Doga Dernegi
 • Мониторинг на част от известните гнезда
 • Оценка на заплахите в избраните райони в Турция
 • Изготвяне на ГИС модел за разпространението на двата вида
 • Въвличане на представили на бизнеса и местните общности в дейности за опазване на царския орел и египетския лешояд в Турция
 • Издаване на образователни материали
 • Заключителен семинар в България за представители на заинтересованите страни.
   

Финансиране: 19 515 евро за БДЗП и 129 285 за Doga Dernegi, осигурени от Програмата за подкрепа на диалога между гражданското общество в Европейския съюз и Турция.
 

Контакти: Стойчо Стойчев, stoycho.stoychev@bspb.org