Онлайн определител

Европейски атлас на гнездящите птици
Продължителност: март - октомври 2016 г.
 

Цел: Необходимостта от изготвянето на нов атлас се обуславя от редица изменения в околната среда през последните 30 години, сред които измененията в климата, начинът на използване на земята и химизацията в селското стопанство, които в различна степен са засегнали популациите на птиците в Европа. Сред основните цели на проекта са създаване на актуални карти на разпространението на видовете птици, оценка на численостите и обилието, регистриране на изменения във видовия състав в различните региони на континента и приоритизиране на природозащитните усилия.
 

Дейности: Проведено е проучване на гнездящите птици с участието на 18 души. Обхванати са всички 50х50 км квадрата в България, като във всеки са посетени минимум два квадрата 10х10 км. Използвана е точна методика на Европейския атлас, която отчита времето на изследване и позволява моделиране на разпространението на ниво 10х10 км.
 

Координатор на картирането за България: БДЗП
 

Финансиране: 10860 евро от Швейцарския орнитологичен институт, част от проект, финансиран от Фондация „МАВА“ за подпомагане изготвянето на Втория Европейски атлас на гнездящите птици.

Документи