Онлайн определител

Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България


сн. Светослав Спасов

Описание на проекта:

Проектът събира и анализира всичката налична информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Събраната информация допълва Националната информационна система за биологичното разнообразие и служи за надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки за опазване на тревните екосистеми.

Стратегическата цел на проекта е да отговори на въпроси, свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, съчетана с дългосрочното запазване на техния потенциал, като по този начин повиши обществената информираност за ползите от екосистемните услуги и тяхната значимост за икономиката на страната.

Като част от изпълнението на програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, проектът допринася  за постигане на целите на  Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 година, както и на Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020.

 

Основните цели на проекта са:

  • Да събере информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000 - разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване, съгласно одобрена национална методика за оценка на екосистемно състояние и услуги;
  • Да актуализира националната информационна система за биологичното разнообразие с информация за тревните екосистеми, която да служи като надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на природозащитни мерки;
  • Да оцени състоянието и ползите от тревните екосистеми в България с оглед дългосрочното запазване на техния потенциал;
  • Да повиши обществената информираност за ползите от екосистемните услуги и тяхната значимост за икономиката на страната.

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2009-2014 Г.

 

Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Програмен партньор: Норвежка дирекция за природно управление (DN)

Проект „Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България”

Д-33-90/03.09.2015

 

Времева рамка на проекта:03.09.2015 г.– 30.04.2017 г.

 

Партньори:

  • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
  • Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК
  • Българско дружество за защита на птиците - БДЗП
  • Биосфера консулт

 

Повече информация вижте на сайта на проекта.

 

Документи