Онлайн определител

Живот за Бургаските езера


Атанасовско езеро, сн. Евгени Динев

Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз. Номер на проекта LIFE08NAT/BG/000277

Цел на проекта

Осигуряване на дългосрочно опазване на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – „Мандра-Пода”, „Атанасовско езеро” и „Езерото Вая” важни за приоритетните за проекта видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашата и белоока потапници.

- Възстановяване и поддържане на местообитанията важни за храненето, размножаването и гнезденето на приоритетните видове птици.
- Намаляване въздействието на преките и непреките заплахи за приоритетните видове птици.
- Осигуряване включването на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетни видове птици в плановете за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
- Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетните видове птици, техните местообитания и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Продължителност

Проектът е с продължителност 4 години.
Януари 2010 – декември 2013 година

Целеви райони

Проектът се изпълнява на територията на община Бургас с фокус върху три влажни зони от Бургаския езерен комплекс – Атанасовско езеро, езерата Вая (Бургаско) и Мандра, като част от три защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това са защитените зони „Мандра-Пода”, „Езерото Вая” и „Атанасовско езеро”.

Партньори

- Община Бургас
- „Черноморски солници” АД, град Бургас
- Българска фондация „Биоразнообразие”
- Кралското дружество за защита на птиците (RSPB/ BirdLife UK)

 Дейности

Възстановяване на гнездовите и хранителни местообитания на петте приоритетни за проекта вида птици, чрез: 
- осигуряване приемането на Националните планове за действие за къдроглавия пеликан, малкия корморан, белооката и тръноопашатата потапници и големия воден бик;
- изграждане на платформи за почивка и гнездене на птиците;
- ремонтиране на дигите в Атанасовското езеро, за да запазим уникалния комплекс от различни по соленост басейни;
- почистване на незаконните сметища около езерата.

Намаляване на директното унищожаване на птиците на Бургаските езера, чрез:
- изолиране на опасната електропреносна мрежа, причиняваща токови удари на кацащите птици съвместно с ЕВН България;
- изграждане на система за спешни действия при технически аварии и създаване на волиера за временен прием на птици, нуждаещи се от първа помощ;
- намаляване на безпокойството, причинено от бракониери, като включим в работата си местните ловци и риболовци.

Превръщане на езерата в по-достъпно място за туризъм и почивка, чрез:
- изграждане на модерна интерпретативна образователна система, разказваща за неповторимата природа на трите езера;
- възстановяване и разширяване на кея за лодки в езерото Вая;
- изграждане на укрития за наблюдение на птици в Атанасовско езеро и Вая, които ще са достъпни за жителите и туристите на Бургас.

Повишаване на обществената подкрепа за опазването на езерата и техните обитатели, чрез:
- прилагане на световните достижения на приложната биология и включването в работата ни на водещите специалисти по опазване на видовете и техните местообитания;
- включване на всички училища в района на Бургас в петгодишна образователна програма;
- ангажиране на жителите на Бургас в дейности за опазване на езерата;
- продължаване на традиционните есенни бригади на Атанасовско езеро, създали поколения орнитолози.

Очаквани резултати

- Снижени са темповете на намаляване на числеността на целевите видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашата и белоока потапници.
- Увеличена е числеността на приоритетните видове в защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
- Възстановено и подобрено е състоянието на местообитанията на целевите видове.
- Създадено е сигурно място за гнездене на къдроглавите пеликани и малкия корморан в Бургаските влажни зони.
- Създадено е партньорство между институциите от различните сектори и гражданите на град Бургас с цел устойчиво и дългосрочно опазване на видовете и техните местообитания в Бургаския езерен комплекс.

Финансиране
Общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро. Директното финансиране от Европейската общност е 1 331 254 евро. Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз. Номер на проекта LIFE08NAT/BG/000277

Към сайта на проекта

 

Снимки