Онлайн определител

Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България


Царски орел, сн. Св. Спасов

Цел на проекта

Да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол
Да се намалят косвените заплахи за двата вида
Да се съхранят териториите, в които двата вида гнездят и да се създадат нови такива територии
Да се поддържат и осигурят нови територии на гнездене и ловуване за двата вида в места на Натура 2000
Да се приложат добрите практики при опазването на царски орел и ловен сокол за правилно и целево управление на териториите от Натура 2000
Да се изгради положително отношение към двата вида птици сред ключови целеви групи (хора заинтересовани и отговорни за опазването на видовете)

Продължителност: 1 януари 2009 – 31 декември 2013

 

Целеви райони


СЗЗ (Натура 2000) и ОВМ Понор, Врачански балкан, Централен Балкан, Средна гора, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Бесапарски ридове, Сакар, Западна Странджа, Мост на Арда

Партньори

Координиращ бенефициент е БДЗП, асоциирани бенефициенти са Кралско Дружество за Защита на Птиците (RSPB) – Велокобритания , Унгарското Орнитологично Дружество – ММЕ , Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) – България, Национален Парк Централен Балкан – България


Дейности

 

    Преки природозащитни дейности:
    -  Закупуване на пасища с лалугерови колонии и земи с гнезда на царски орли с цел тяхното опазване
    - Охрана на гнездата и мониторинг на популацията (или постоянна охрана на гнезда, с цел да се осигури спокойствие през периода на мътене и отглеждане на малките)
    -  Изработване и поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки за двата вида
    -  Засаждане на местни дървесни видове в районите, където крайречните гори са изсечени и няма достатъчно подходящи дървета за гнездене на царския орел
    -  Изкуствено подхранване на царските орли в периода на отглеждане на малките и през зимата
    -  Изолиране на необезопасените електрически стълбове в радиус от 5 км около гнездата на царските орли
    -  Създаване на овцевъдни ферми с цел поддържане на пасища с лалугери. (намаленият брой домашни животни води до обрастване и постепенно изчезване на пасищата, които тези гризачи населяват.)
    -  Подпомагане на местните фермери в прилагането на агро-екологични мерки за правилно управление на пасищата

 

Комуникация и образование:

              -  Информиране на обществото за нашите дейности и цели
              - Привличане на поддръжници в опазването на двата вида и важните за тях места
              -  Запознаване на местните фермери с икономическите ползи от устойчивото управление на пасищата и прилагането на агро-екологичните мерки
              - Образователни дейности в населените места, които попадат или са в съседство с зоните от Натура 2000, включени в проекта

 

Очаквани резултати:

- Запазване на българската популация на ловен сокол (предотвратяване на пълното му изчезване)
-  Увеличаване на гнездящите двойки царски орли поне с четири нови заети територии на териториите на проекта или в съседни територии
-  Среден успех на размножаване на царски орел по време на проекта – на всеки десет гнезда, поне една двойка годишно да отгледа по две или повече малки
-  Закупуване и използване с цел защита на двата вида на двадесет хектара земя с гнезда на царски орли и петдесет хектара на колонии с лалугери – основни места за изхранването на видовете
-  Изолирани са най-опасните електрически стълбове в радиус от 5 км от гнездата на царски орел, за да се предотврати загиването на птиците от токов удар
-  Идентифицирани са основните райони на гнездене на царски орел в България и са предприети основни мерки за опазването (съхранението) им
- Одобряване на планове за действие за двата вида от правителството на България, като по този начин се осигури устойчивото опазване на двата вида
-  Възстановяването на крайречни гори с площ от 5 хектара, които са места на размножаване на царския орел
-  Поставяне на 30 изкуствени гнезда на царски орел и на 80 гнездилки за ловния сокол
-  Създадени са поне 6 групи на местно ниво, които да подпомагат дейностите по опазването на царския орел и ловния сокол


Източници на финансиране:  Програмата LIFE+ на ЕС

 

Уебсайт на проекта 

Снимки