Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

ч

Чавка (гарга) (Corvus monedula)

Описание: Дължина на тялото: 30 – 34 см. Размах на крилата: 64 – 73 см Най-дребната вранова птица, която се среща у нас. Оперението е изцяло черно, със сиви бузи и тил. Ирисът е сиво-бял. Отличава се от другите вранови птици по...Прочети още

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

Описание: Дължина на тялото: 58 – 70 см. Размах на крилата: 110 – 135 см Оперението е ръждивочервено, с по-светла глава, светли подкрилия и надкрилия и черни махови пера. Мъжкият има черна „огърлица“ на шията. Храна...Прочети още

Червена чапла (Ardea purpurea)

Описание: Дължина на тялото: 70 – 90 см.      Размах на крилата: 110 – 145 см Оперението е ръждивокафяво, често изглеждащо доста тъмно. При по-лоша видимост може да се сбърка със сивата чапла, но ръждивата е с по-тънък врат,...Прочети още

Червена чинка (Carpodacus erythrinus)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 22 – 26 см Мъжките са лесно отличими по червените глава, гърди и кръст. Женските и младите са със сиво-кафяво оперение, без контраст между долната и горната страна на...Прочети още

Червеноврат гмурец (Podiceps grisegena)

Описание: Дължина на тялото: 40 – 46 см. Размах на крилата: 77 – 85 см Оперението на шията и горната част на гърдите е ръждивочервено, бузите и гърлото са пепелявосиви, горната част на главата е черна, а гърбът и крилaтa са...Прочети още

Червеноглава сврачка (Lanius senator)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 см Главата е тъмночервено-кафява с черна маска през очите и светла шия. Гърбът е черен с бели панели по крилата, а долната страна е бяла.   ...Прочети още

Червеноглаво кралче (Regulus ignicapilla)

Описание: Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 16 см Прилича на жълтоглавото кралче, но за разлика от него има голяма бяла надочна и тъмна презочна ивица. Темето е оранжево-червено, вратът отстрани е жълто-зелен....Прочети още

Червеногръдка (Erithacus rubecula)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см Дребна птица с кафяв гръб и ръждивооранжеви гърди. Коремът е бял. Младите са кафеникави с петна по гърдите, гърба и главата.   Храна и...Прочети още

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Оперението от горната страна на тялото е кафяво, а отдолу е светло. Опашката е черна с бели петна от двете страни на основата си. Мъжкият има оранжево-червена...Прочети още

Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 13 – 18 см Мъжките са с оловносиви глава и гръб, гушата и гърдите са керемиденочервени, имат бял „мустак“. Женските са подобни на мъжките, но гушата и гърдите са светли с...Прочети още

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 27 см Мъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица. Оперението на женските и младите е сходно: коремът е светъл с...Прочети още

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

Описание: Дължина на тялото: 53–57 см    Размах на крилата : 85–90 см Мъжките са керемидено червена глава, ярко червен клюн, черни шия, гърди и корем. Страните на тялото и долната страна на крилете са бели. Женските са с...Прочети още

Червенонога (вечерна) ветрушка (Falco vespertinus)

Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 65 – 76 см Мъжките са с характерно тъмносиньо-сиво оперение и тъмно червени „гащи“ и подоопашие. Женските са със светлоръждиви гърди, корем и подкрилия и...Прочети още

Червенушка (Pyrrhula pyrrhula)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 26 см Гърбът е сив, крилото, опашката и темето – черни. Мъжкият се различава от женската по червената долна страна на тялото. Женската тук е сиво-кафява. И при двата...Прочети още

Черен (боров) синигер (Periparus ater)

Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 17 – 21 см Гърлото и главата са черни, с бели бузи и бяло петно на тила, което липсва при другите синигери. Горната страна на тялото и крилата са сиви, а долната страна е...Прочети още

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Описание: Дължина на тялото: 100 – 115 с. Размах на крилата: 250 – 285 см По-едър от белоглавия лешояд. Оперението е тъмнокафяво, опашката е къса. При възрастните главата е светла, а при младите – черна. Има характерен „увиснал“...Прочети още

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Описание: Дължина на тялото: 90 – 105 см. Размах на крилата: 173 – 205 см Малко по-дребен от белия щъркел. Оперението е черно, с изключение на корема, който е бял. Клюнът и краката са червени. Младите са кафеникави с бял корем....Прочети още

Черешарка (Coccothraustes coccothraustes)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 29 – 33 см Клюнът е голям и масивен, има черна предочна ивица и черно гърло. Главата и коремът са ръждивокафяви, а гърбът е по-тъмнокафяв. На върха на опашката има бял...Прочети още

Черна каня (Milvus migrans)

Описание: Дължина на тялото: 61 – 72 см. Размах на крилата: 140 – 165 см Най-характерните белези са клиновидно врязаната сива опашка и светлите „прозорци“ от долната страна на крилата. При разперена опашка врязването е по-слабо...Прочети още

Черна качулата потапница (Aythya fuligula)

Описание: Дължина на тялото: 40 – 47 см. Размах на крилата: 65 – 72 см Мъжките са с черно оперение с бели страни на тялото. Женските са кафяви с по-тъмен гръб. И при двата пола има качулка, но тя е по-голяма при мъжките. ...Прочети още

Черна рибарка (Chlidonias niger)

Описание: Дължина на тялото: 22 – 26 см. Размах на крилата: 56 – 62 см Главата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни. Гърбът, кръстът, горната страна на крилата и опашката са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло...Прочети още

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis)

Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 56 – 60 см Оперението на главата, шията, гърба и крилaтa отгоре е черно, зад очите има снопчета златистожълти пера. Коремът и крилaтa отдолу са бели, а тялото отстрани –...Прочети още

Черноглава овесарка (Emberiza melanocephala)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 26 – 30 см Мъжкият е с черна глава, гърбът и раменете са ръждивокафяви без петна. Оперението отдолу е яркожълто. Женските и младите са подобни на мъжките, но по-бледи и...Прочети още

Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 см Мъжките са със бели глава, кръст и гърди и корем. Гърбът, горната страна на крилата, гушата и бузите са черни. Женските са с кафяво оперение по гърба и крилата,...Прочети още

Чернокрил огърличник (Glareola nordmanni)

Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см Оперението наподобява това на кафявокрилия огърличник, но за разлика от него крилата отдолу са изцяло черни, без бял заден ръб на крилото. ...Прочети още

Черночела сврачка (Lanius minor)

Описание: Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 30 см Гърбът и темето на сврачката са сиви, челото и презочната ивица са черни, крилете също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. При младите...Прочети още

Черношипа ветрушка (керкенез) (Falco tinnunculus)

Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 см Най-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е червено-кафяв...Прочети още