Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 см

Оперението е сиво-кафяво по гърба, ръждиво по корема и сиво по главата. Гърлото е бяло с множество черни петънца.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава каменисти високопланински райони с ниска растителност.

 

Гнездене:

Гнездото е в скален процеп или под камък. Снася 3 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-август.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в безлесните части на планините Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Западни Родопи.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Увреждане на местообитанията при изграждане на туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Сивогуша завирушка.