Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Д. Георгиев

Карта

Жълтоклюна гарга (Pyrrhocorax graculus)

Описание:

Дължина на тялото: 36 – 39 см. Размах на крилата: 65 – 74 см

Изцяло черна птица с метален блясък на перата и жълт клюн. Опашката е сравнително дълга и с тясна основа. Среща се на ята по скални комплекси във високите планини.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други безгръбначни животни, плодове и семена и човешки хранителни остатъци около планинските хижи. Обитава скалисти карстови терени с пещери в безлесните алпийски части на планините.

 

Гнездене:

Гнезди колониално в скални ниши в пещери или скални отвеси. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно във най-високите части на Централна и Западна Стара планина, Рила и Пирин.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Обрастване на алпийските пасища, увреждане на пасищата при строеж на ски писти и туристическа инфраструктура, безпокойство през периода на размножаване от пещерняци и скални катерачи.  

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Чавка.