Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 15 – 20 см

Гушата и коремът са с напречни ивици, подобно на ястреб, които са по-добре изразени при мъжките. Отгоре оперението е изцяло сиво. Мъжките имат ясно видим лимоненожълт ирис. Женските са по-слабо контрастни, в по-бледи тонове и „ястребовият“ рисунък по долната страна е по-слабо изразен.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава горещи и сухи места с храсти и единични дървета.

 

Гнездене:

Гнезди в гъсти храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма плътност по Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, в части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долините на реките Струма и Места.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната –  през август-септември.

 

Заплахи:

Премахване на ивиците от дървета и храсти в равнините.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застраше.

 

Сходни видове:

Въртошийка.