Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Мустакато тръстикарче (Panurus biarmicus)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 18 см

Оперението е кафяво, опашката е дълга, крилата са с черно-бял рисунък. Мъжките са със сива глава и черен мустак. Женските са с бежова глава и по-светла шия. Младите са като женските, но имат черно по гърба и опашката.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми, най-вече гъсеници и семена на тръстика. Обитава обширни тръстикови масиви на влажни зони.

 

Гнездене:

Гнезди в тръстикови масиви. Снася 5 – 7 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-август.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в най-голяма численост в Бургаските влажни зони, Ваненско-Белославското езеро, Шабленското езеро, Дуранкулашкото езеро, езерото Сребърна, рибарниците Орсоя и Калимок. Има изолирани находища в Дунавската равнина, Тракийската низина и Софийското поле.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при тежки зими извършва скитания.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Дългоопашат синигер.