Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Н. Стайков / www.birdsphotographer.com

Карта

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

Описание:

Дължина на тялото: 69 – 81 см. Размах на крилата: 100 – 130 см

Малко по-малък от сива чапла, но с по-компактно тяло. Оперението е жълто-кафяво, с черни щрихи. При опасност често застава неподвижно с изпънат нагоре клюн, сливайки се с околните тръстикови стъбла.

Храна и местообитания:

Храни се основно с риба. Обитава влажни зони с обширни тръстикови масиви и открити водни площи сред тях.

Гнездене:
Гнездото е сред тръстиката. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България:

Среща се в изолирани гнездови находища във влажни зони по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при замръзване на водоемите се оттегля на юг.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малък воден бик, червена чапла.