Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев www.mladvaswildlife.com

Карта

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis)

Описание:

Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 56 – 60 см

Оперението на главата, шията, гърба и крилaтa отгоре е черно, зад очите има снопчета златистожълти пера. Коремът и крилaтa отдолу са бели, а тялото отстрани – ръждиво.

 

Храна и местообитания:

Храни се с риба и други водни животни. Обитава сладководни водоеми. През зимата се среща в разнообразни влажни зони и в морето.

 

Гнездене:

Гнезди в плитки участъци на водоеми в близост до тръстикови масиви. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

 

 

Разпространение в България:

У нас се среща по поречието на р. Дунав, по Черноморието и Софийското поле.

 

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Птиците от по-северните страни на Европа зимуват в южните части на континента, включително и в България.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност, бракониерски отстрел, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите. 

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Малък гмурец.