Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Дерелиев www.dereliev-photography.com

Карта

Чернокрил огърличник (Glareola nordmanni)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см

Оперението наподобява това на кафявокрилия огърличник, но за разлика от него крилата отдолу са изцяло черни, без бял заден ръб на крилото.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет. Обитава пасища, ливади, степи и обработваеми площи в близост до влажни зони.

 

Гнездене:

Гнезди на земята, поединично и колониално в смесени колонии с кафявокрил огърличник. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има единични гнездящи двойки около Атанасовското, Поморийското и Шабленското езеро. 

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване и застрояване на пасищата около влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Кафявокрил огърличник.