Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев / www.alcedowildlife.com

Карта

Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 70 см

Има дълги и червени крака. Крилата и отдолу и отгоре са черни. Шията, гърдите, коремът, опашката, кръстът и част от гърба са бели. Мъжките имат черно по главата и задната част на врата, при женските те са почти изцяло бели.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други безгръбначни. Обитава предимно солени езера, солници, но се среща и във влажни зони със стоящи пресни води.

Гнездене:
Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща във влажните зони по Черноморието, най-вече в солените Атанасовско и Поморийско езеро, Тракийската низина, влажните зони по поречието на р. Дунав и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, засипване и застрояване на солени крайморски басейни на солниците, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Саблеклюн.