Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 23 – 26 см

Оперението на мъжките е от тъмносиво до черно на гушата, бузите и гърдите. Опашката е червена, крилата са с бял панел. Женските са сиво-кафяви с червена опашка.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, червеи, плодчета и семена. Обитава скали, сипеи и други каменисти места, както и населени места, включително големи градове.

 

Гнездене:

Гнездото е в скални дупки, между камъни или в кухини на покриви на сгради. Снася 4 – 6 яйца, има две поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в планинските и предпланинските райони на Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Витоша, Осогово, Средна гора. Има отделни изолирани находища в равнините и по Черноморието.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в най-южните части на Европа и в Северна Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през октомври-ноември.

 

Заплахи:

Разрушаване на гнездата при реконструкция на сгради.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Градинска червеноопашка.