Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Черна рибарка (Chlidonias niger)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 26 см. Размах на крилата: 56 – 62 см

Главата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни. Гърбът, кръстът, горната страна на крилата и опашката са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло сива, за разлика от белокрилата рибарка, която е с черни подкрилия и бели махови пера. Младите на двата вида се различават по цвета на кръста, при черната рибарка той е сив, докато при белокрилата рибарка е бял.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, ракообразни, дребни рибки и земноводни. Обитава блата, рибарници и други водоеми с плаваща водна растителност.

Гнездене:
Гнездото често е върху плаващи растения. Снася обикновено 3 яйца, има едно поколение годишно през периода  май-юни.

Разпространение в България:

Има изолирани гнездови находища по поречието на р. Дунав и в Дунавската равнина. През размножителния период е регистриран по Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Мигриращ вид, зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Белокрила рибарка, белобуза рибарка.