Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Описание:

Дължина на тялото: 100 – 115 с. Размах на крилата: 250 – 285 см

По-едър от белоглавия лешояд. Оперението е тъмнокафяво, опашката е къса. При възрастните главата е светла, а при младите – черна. Има характерен „увиснал“ профил.

Храна и местообитания:

Храни се с трупове на домашни и диви бозайници. У нас и в Европа има специални места за изкуствено подхранване. Обитава широколистни и иглолистни гори в близост до пасища в хълмисти и планински райони.

Гнездене:
Гнезди по дървета. Снася 1 яйце, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща по-често в Източните Родопи, където се хранят птици от колонията в Дадя (Северна Гърция). Единични птици са наблюдавани в долината на р. Струма, Рила, Източна Стара планина и др.

Миграция и зимуване:

Постоянен и скитащ вид.

Заплахи:

Незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, разораване на пасищата и намаляване на броя на домашните животни, бракониерски отстрел, изграждането на вятърни генератори, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Изчезнал като гнездящ вид.

Сходни видове:

Белоглав лешояд, морски орел (млад), скален орел.