Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Кос (Turdus merula)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 34 – 38 см

Една от най-често срещаните птици в горите и в градските паркове. Мъжкият е изцяло черен с яркожълт клюн и жълт кръг около окото. Женските и младите са оперени в черно-кафяво.

 

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, насекоми и други безгръбначни, които намира по земята, като шумно разравя опадалите листа. През есента и зимата яде и плодове. Обитава гори, паркове и градини с богат подлес от храсти от морското равнище до горната граница на гората.

 

Гнездене:

Гнездото е ниско разположено на храсти или ниски дървета. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода март-август.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти покрай реките и в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Скорец, поен дрозд, белогуш дрозд.