Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 20 – 23 см

Оперението е изцяло сиво с характерно черно теме при мъжките и кафяво при женските и младите.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава широколистни гори с богат подлес, крайречни гори и храсталаци, ивици от дървета и храсти, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е от трева и стъбла, разположено в храст. Снася 4 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони на Тракийската низина, Дунавската равнина и Добруджа.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в най-южните части на Европа и Африка. Пролетната миграция е през март, а есенната – през октомври.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, увреждане на подлеса в горите, изсичане на крайречните дървета и храсти.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Малко черноглаво коприварче, лъскавоглав синигер.