Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Син синигер (Cyanistes caeruleus)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см

Коремът е жълт без черна ивица по средата, главата е светла с черна презочна ивица и синьо теме. Яката, крилата и опашката са сини, а гърбът е жълто-зелен.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци, плодове и семена. Обитава широколистни гори, крайречни гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 7 – 16 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

 

Разпространение в България:

Среща се в почти цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони на равнините и обширните иглолистни гори на Рила и Западни Родопи.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Голям синигер, черен синигер.

 

Как да помогнем?

През зимата може да се подхранва със слънчогледови семена, фъстъци, обезсолена сланина и др.