Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Николов www.fotobiota.com

Карта

Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 145 – 165 см

Оперението на горната страна на тялото е кафяво. Долната страна на тялото е светла с редки надлъжни петна по гърдите и корема и по-тъмни крила (особено задната част на подкрилията). Младите отдолу са ръждивокафяви.

 

Храна и местообитания:

Храни се с кеклици, яребици, гълъби, врани и други птици с подобни размери, както и със зайци и дребни бозайници. Обитава сухи скалисти райони с широколистни разредени гори и речни долини.

 

Гнездене:

Гнезди по скали и по-рядко по дървета. Снася 2 яйца, има едно поколение годишно през периода февруари-май.

 

Разпространение в България:

У нас има единични непостоянни гнездови находища в южната част на страната.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен и скитащ вид.

 

Заплахи:

Незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, бракониерски отстрел, ограбване на гнездата, изграждането на вятърни генератори, безпокойство през периода на размножаване.

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Малък орел, орел змияр.