Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. V. Jusys, www.birdpix.lt

Карта

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 62 см

Оперението на горната страна на тялото е кафяво със светли петънца. Долната страна на тялото е светла с кафяви петна. Младите са изцяло шоколадовокафяви и без светли петна.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с гризачи. Обитава предимно иглолистни и смесени гори, но се среща и в широколистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди в дупки на черен кълвач и естествени хралупи по дървета. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина, Осоговска планина, Славянка, Плана и Странджа.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на старите гори, изсичане на планинските гори за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Врабчова кукумявка.