Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Биволска чапла (Bubulcus ibis)

Описание:

Дължина на тялото: 45 – 52 см. Размах на крилата: 82 – 95 см

Оперението е преобладаващо бяло и може да бъде сбъркана с малката бяла чапла, но за разлика от нея има по-къси шия, клюн и крака, а тялото изглежда по-компактно. През размножителния период има оранжеви пера на главата, гърдите и гърба.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, дребни гризачи и влечуги. Обитава разнообразни влажни зони и пасища и ливади в близост до тях.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета, често в колонии на други видове чапли. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Бургаските влажни зони, като в смесената чаплова колония в Защитена местност „Пода“ вероятно гнездят единични двойки.

 

Миграция и зимуване:

В Южна Европа видът е постоянен, у нас се среща през пролетта и лятото.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, бракониерски отстрел.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Малка бяла чапла, гривеста чапла.