Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Свилено шаварче (Cettia cetti)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 19 см

Оперението от горната страна на тялото е червено-кафяво, а отдолу – сиво-бяло. Опашката често е щръкнала нагоре.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава тръстикови масиви с храсти по периферията на водоеми.

 

Гнездене:

Гнездото е сред гъста растителност. Снася 3 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща основно по Южното Черноморие и южната част на долината на р. Струма. Има изолирани находища около Варна, Тракийската низина и други.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, премахване на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност при застрояване на крайбрежните зони на водоемите.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Тръстиков цвъркач, блатно шаварче.