Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Елов певец (Phylloscopus collybita)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 15 – 21 см

Най-често срещаният певец у нас. Оперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от брезовия певец (Phylloscopus trochilus) по песента си, тъмните крака и късата крилна проекция.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци, които събира по лисата на дърветата. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори с гъст подлес, крайречни гори и храсталаци, понякога и паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е куполовидно и е разположено ниско по храстите или на земята. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

У нас е широко разпространен в полупланинските и планинските части на страната, както и в равнините в райони с достатъчно дървесна и храстова растителност. Липсва от безлесните земеделски райони на Дунавската равнина и Тракийската низина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в най-южните части на Европа и в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на подлеса и крайречната растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Брезов певец, буков певец, градински присмехулник.