Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Тракийски кеклик (Alectoris chukar)

Описание:

Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 47 – 52 см

За разлика от планинския кеклик, има по-голямо кафяво петно зад окото, кремава шия и по-ясно изразена бяла вежда.

Храна и местообитания:

Храни се със семена, зелени части на растения и насекоми. Обитава хълмисти и ниски планински области с ерозирали и скалисти терени с храстова и тревна растителност.

Гнездене:
Гнезди на земята. Снася 10 – 19 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Източните Родопи, Сакар и Сините камъни около Сливен. Отделни находища има и в Сакар, Западна Странджа и др.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване на гнездовите местообитания, прекомерен лов, разпространение на болести при изкуствено разселване на индивиди.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Планински кеклик, полска яребица.