Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Черен (боров) синигер (Periparus ater)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 17 – 21 см

Гърлото и главата са черни, с бели бузи и бяло петно на тила, което липсва при другите синигери. Горната страна на тялото и крилата са сиви, а долната страна е белезникава.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми и паяци, но през есента и зимата яде и семена. Обитава предимно иглолистни, но се среща и в смесени и широколистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 7 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Често срещан вид в Западни Родопи, Рила, Пирин, Западна и Централна Стара планина, Витоша и Осоговска планина. Има и изолирани находища в равнините, основно в изкуствени иглолистни насаждения.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата често може да бъде видян в паркове и градини на населените места.

 

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета в горите.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Голям синигер, син синигер, матовоглав синигер, лъскавоглав синигер.