Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Л. Сниаукста www.birdpix.lt

Карта

Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 см

Оперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). От тях се отличава по бялата „якичка“ на мъжкия, изцяло тъмната опашка, без бяло в краищата и белия кръст. Женските обикновено нямат втора бяла ивица в горната част на крилото, но има и изключения.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава разредени широколистни гори, по изключение се среща и в паркове и градини и окрайнини на населени места. 

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета, но често заема и специално поставени къщички. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има единични изолирани находища в Западна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите широколистни гори.

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Полубеловрата мухоловка, жалобна мухоловка.