Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. M. Devries www.pbase.com/markdevries

Карта

Полски цвъркач (Locustella naevia)

Описание:

Дължина на тялото: 12–13 см    Размах на крилата : 15–19 см

Оперението е сиво-кафяво с по-тъмни петна по горната страна на тялото и сиво-бяло по гърдите и корема. От крайбрежното шаварче се отличава по липсата на светла вежда и напетнетото подопашие.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава места с гъста висока трева и храсти, най-често по периферията на водоеми.

 

Гнездене:

Гнездото е близо до земята сред гъста растителност. Снася 5-6 яйца, има 2 поколения годишно през периода май – юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща основно по поречието на река Дунав и влажните зони по Черноморското крайбрежие.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, премахване на крайбрежната растителност. 

 

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

 

Сходни видове:

Крайбрежно шаварче.