Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Обикновено конопарче (Carduelis cannabina)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 25 см

Мъжките са с червени чело и гърди и сива глава. Гърбът е кафеникав без петна при мъжките и слабо напетнен – при женските. Клюнът е тъмносив.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена. Обитава пасища с единични храсти, каменисти затревени терени, лозя, градини и разредени гори в близост до открити тревни площи.

 

Гнездене:

Гнездото е ниско в основата на храст. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Има петнисто разпръснато разпространение в голяма част от страната. Отсъства в обширните земеделски и горски райони. 

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва скитания.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата, прекомерна употреба на пестициди, премахване на храстовата растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.