Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Южен славей (Luscinia megarhynchos)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 23 – 26 см

Обикновено се регистрира по песента заради скрития си начин на живот. Оперението е кафяво със светъл корем. Опашката е ръждивочервена.

 

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, червеи, плодчета и др. Обитава храсти, крайречни гори и храсталаци, покрайнини на гори с подлес, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е с форма на купа, изградено от трева и листа, разположено е в основата на гъсти храсти, близо до земята. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на планините над 800 м.н.в.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Изсичане на крайречната растителност, премахване на ивиците дървета и храсти в земеделските райони, премахване на храстите в градските паркове и градини, прекомерна употреба на инсектициди в селското и горското стопанство.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Червеногръдка, северен славей.