Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Н. Петков / www.naturephotos.eu

Карта

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

Описание:

Дължина на тялото: 42 – 49 см. Размах на крилата: 67 – 75 см

Мъжкият е с кафява глава, пепелявосиво тяло, черни гърди и опашка. Женската е с изцяло сиво-кафяво оперение.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначни животни и растителни части. Обитава естествени блата и езера.

Гнездене:

Гнезди на земята, сред тръстиката в близост до вода. Снася 8 – 10 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по Черноморието и поречието на  р. Дунав. Изолирани находища има и във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас зимуват птици от Северна Европа.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване и зимуване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Планинска потапница, черна качулата потапница.