Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Червена чинка (Carpodacus erythrinus)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 22 – 26 см

Мъжките са лесно отличими по червените глава, гърди и кръст. Женските и младите са със сиво-кафяво оперение, без контраст между долната и горната страна на тялото. 

 

Храна и местообитания:

Храни се със семена, зелени части на растенията и насекоми. Обитава храсталаци и ивици от дървета и храсти по поречия на реки и покрай влажни ливади.

 

Гнездене:

Гнезди в храсти, близо до земята. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има разпръснати находища в Рила, Пирин, Западните Родопи, Централна Стара планина, Средна гора, Осоговска планина и на места по Черноморското крайбрежие.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Индия. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Премахване на храстовата и дървесната растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Червенушка, кръсточовка.