Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)

Описание:

Дължина на тялото: 18 – 20 см. Размах на крилата: 32 – 35 см

Тялото е компактно с характерен силует. Най-лесно се разпознава по поведението и по положението на тялото: често движи опашката си нагоре-надолу и тялото му е разположено хоризонтално. Има кафяв гръб и бял корем с бяло петно пред крилото, което се врязва навътре в кафявия гръб. В полет ясно се вижда бяла ивица през горната част на крилата.

Храна и местообитания:

Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, червеи и мекотели. Обитава каменисти и песъчливи брегове на реки, включително в планините. По време на миграция може да бъде наблюдаван около всякакви влажни зони и по морския бряг.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение, по-чест в западната част на страната, но по време на миграция е многоброен и в източната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка и Средиземноморието. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Незаконен добив на инертни материали от речните корита, урбанизиране на речните брегове, замърсяване на водите.

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

Сходни видове:

Голям горски водобегач.