Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 42 см

С размерите на кос, но за разлика от него се среща в открити пространства. Възрастните са изцяло черни с метални отблясъци на перата. Клюнът е жълт. Младите са еднообразно сиво-кафяви. Зимното оперение е със светли дребни петна по цялото тяло. Често се движи на големи ята.

 

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, охлюви, череши, вишни, черница, грозде. Обитава открити райони, пасища, ливади и обработваеми земи, разредени гори и населени места.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, скални и земни дупки, кухини на електрически стълбове и сгради. Снася 4 – 7 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високопланинските райони и обширните горски масиви.

 

Миграция и зимуване:

У нас се среща почти целогодишно, извършва недалечни придвижвания на юг в зависимост от метеорологичните условия. Птиците от Северна Европа зимуват в средиземноморските страни.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата, изсичане на хралупестите дървета в равнините.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

 

Сходни видове:

Кос, розов скорец.