Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Голямо белогушо коприварче (Sylvia communis)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 19 – 23 см

Мъжкият е със сива глава и бузи, които контрастират с бялата гуша. Женската е с кафеникава глава. Гърдите имат розов оттенък, гърбът е сиво-кафяв. При кацнала птица ръждивокафявите крила изпъкват и са характерни за вида.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми. Обитава храсталаци сред пасища, ливади и обработваеми земи.  Среща се и сред висока едногодишна растителност по влажни терени (бучиниш), изоставени лозя и овощни градини.

 

Гнездене:

Гнездото е от трева и стъбла в основата на гъсти бодливи храсти. Снася 4 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на обширните гористи райони и високите части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и премахване на храстовата растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Малко белогушо коприварче, червеногушо коприварче.