Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев / www.alcedowildlife.com

Карта

Гривяк (Columba palumbus)

Описание:

Дължина на тялото: 38 – 43 см. Размах на крилата: 68 – 77 см

Видимо по-едър от скалните и полудивите гълъби. Оперението е сиво с характерно бяло петно отстрани на врата. В полет ясно се вижда широка бяла напречна ивица по средата на крилото.

Храна и местообитания:

Храни се с пъпки, листа и плодове по дърветата и по земята. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори. В Западна Европа е многоброен и в населени места и обработваеми площи с групи дървета. У нас има единични съобщения за гнездене в населени места.

Гнездене:

Гнезди по дървета и храсти, снася 2 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-септември.

Разпространение в България:

Среща се почти в цялата страна, с изключение на райони с обширни земеделски площи без достатъчно дървета в Дунавската равнина, Тракийската низина, Добруджа и Бургаската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. При меки зими остава да зимува и в България.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Хралупар, скален (полудив) гълъб.