Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Качулат синигер (Lophophanes cristatus)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см

Главата е с ясно изразена качулка, гърлото е черно, а горната част на крилата и гърбът са кафяви. Гърдите и коремът са бели. 

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава планински иглолистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита и в ниските части на планините.

 

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Черен синигер.