Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Описание:

Дължина на тялото: 160 – 180 см. Размах на крилата: 270 – 320 см

Една от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е сиво-бяло, перата на главата са къдрави, клюнът е голям с яркочервена „торба“ през размножителния период. Ирисът на очите е светлосив. Краката са сиви.

Храна и местообитания:

Храни се с риба. Обитава блата, езера, рибарници, язовири, полусолени водоеми.

Гнездене:
Гнезди върху плаващи тръстикови острови, отъпкани зони сред тръстикови масиви, изкуствени платформи, построени за целта. Снася 1 – 5 яйца, има едно поколение годишно. Размножителният период започва в началото на февруари.

Разпространение в България:

У нас гнезди единствено в резервата Сребърна, но се среща и в други влажни зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие, Остров Белене, Бургаските езера, язовир „Овчарица“ и др.

Миграция и зимуване:

Мигрира на къси разстояния. Зимува в района на Средиземноморието (Гърция, Турция), но и в България, около Бургас и в незамръзващите водоеми на Тракийската низина.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, унищожаване на яйцата и малките от диви свине и наземни хищници, безпокойство през периода на размножаване, сблъсъци с надземни електропреносни линии, омазняване с нефтопродукти, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Розов пеликан.