Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. И. Христова-Николова, www.fotobiota.com

Карта

Източен планински певец (Phylloscopus orientalis)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 23 см

Оперението на горната страна на тялото е зелено-кафяво с по-светли щрихи отстрани на крилата  и светла надочна ивица. Гушата, коремът и гърдите са бели.

 

Храна и местообитания:

Храни се насекоми. Обитава сухи широколистни гори, предимно дъбови.

 

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в Източните Родопи, Сакар, Деревентските възвишения, Странджа, Източна Стара планина и южните части на долините на реките Струма и Места.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август.

 

Заплахи:

Изсичане на равнинните и нископланинските дъбови гори. 

 

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

 

Сходни видове:

Буков певец, брезов певец, елов певец.