Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. A. Kovacs / www.raptorimages.hu

Карта

Царски орел (Aquila heliaca)

Описание:

Дължина на тялото: 70 – 83 см. Размах на крилата: 175 – 215 см

По-дребен от скалния орел и в полет профилът на крилата е равен, а не V-образен. Възрастните са кафяво-черни с характерен контраст между тъмното тяло и светлата, почти бяла отгоре глава. Не всички индивиди имат светли петна на плещите (еполети). Младите са със светли подкрилия и тяло, по-тъмни махови пера и светли най-вътрешни три първостепенни махови пера.

Храна и местообитания:

Храни се основно с лалугери, таралежи, полевки и диви зайци, но ловува и едри птици като щъркели, гарвани, чайки и др. През зимата се храни и с трупове на умрели бозайници. Обитава хълмисти райони с единични или групи дървета в близост до обширни пасища, ливади, обработваеми земи.

Гнездене:
Гнезди по дървета. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

Среща се основно в Сакар, Западна Странджа и Дервентските възвишения. Отделни находища има и между Сливен и Елхово и в Средна гора.

Миграция и зимуване:

Възрастните птици остават около гнездата през цялата година. Младите и неполово зрели птици скитат и зимуват в Турция, Близкия изток, Арабския полуостров и Източна Африка.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата с лалугерови колонии, незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, прекомерна употреба на пестициди в земеделието, смърт от токов удар по необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа, бракониерски острел, ограбване на гнездата, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Скален орел, малък креслив орел.