Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 155 – 170 см

Най-дребният лешояд в България. Има бяло тяло с черни махови пера. Лицето е жълто-оранжево. Младите са изцяло тъмнокафяви. В полет характерна за вида е клиновидната форма на опашката.

Храна и местообитания:

Храни се с животински остатъци от диви и домашни бозайници и птици, влечуги, риба, насекоми,  плодове и дори изпражнения на бозайници. Понякога улавя и дребни живи животни. Обитава скални райони, често в близост до селища.

Гнездене:

Гнезди в ниши по скали и високи земни откоси. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

У нас основната част от гнездящите двойки (общо около 30) е в Източните Родопи, но има и в Ломовете, Провадийско-Роякското плато и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка, южно от Сахара. Пролетната миграция е през март, а есенната – през октомври.

Заплахи:

Използване на незаконни отровни примамки за наземни хищници, бракониерски отстрел, ограбване на гнездата, отравяне с пестициди и антибиотици (след хранене с трупове на гризачи и домашни животни), безпокойство през периода на размножаване, липса на храна поради спад в животновъдството.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малък орел (светла фаза), бял щъркел.