Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн.L. Scalabre seawatchcgn.free.fr

Карта

Средиземноморски сокол (Falco eleonorae)

Описание:

Дължина на тялото: 36 – 42 см. Размах на крилата: 87 – 104 см

Има две фази на оперението. При тъмната фаза оперението е изцяло черно-кафяво с по-светли основи на маховите пера. Птиците във светла фаза наподобяват сокол орко, но са с тъмна долна страна на крилата (също с по-светли основи на маховите пера) и ръждиви гърди и корем.

 

Храна и местообитания:

Храни се с птици и едри насекоми, които лови във въздуха. Обитава скалисти райони на морски крайбрежия и долини на реки.

 

Гнездене:

Гнезди по скали. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно в периода юли-септември. Разчита на есенната миграция на птиците, за да изхранва малките.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по Черноморското крайбрежие, Източните и Централните Родопи и южните части на долината на р. Струма.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка.

 

Заплахи:

Застрояване на Черноморското крайбрежие, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Сокол орко.