Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта
Сходни видове

Зимно бърне (Anas crecca)

Описание:

Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 см

По-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица на края на опашката.

Храна и местообитания:

Храни се с водни насекоми, техните ларви, охлювчета, семена и части на растения. Обитава солени и сладководни езера, обрасли с тръстика и папур.

Гнездене:

Гнездото е на земята, близо до брега на водоем. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода април юни.

Разпространение в България:

Има единични гнездови находища по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Постоянен, мигриращ и зимуващ вид. У нас зимуват птици от Северна Европа. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-ноември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство, прекомерен лов.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Фиш, лятно бърне.